OneBIM Group gồm những thành viên đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng và áp dụng BIM. Nhóm thường xuyên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, tăng sự kết nối trong lĩnh vực BIM. Bên cạnh đó cũng xây dựng các tài liệu, kiến thức có giá trị cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

1BIM Group