fbpx

Điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư

English Version

Điều khoản sử dụng OneBIM.vn

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web tại http://onebim.vn, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định áp dụng và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

Giấy phép được cấp để tải tạm thời một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của OneBIM chỉ để xem cá nhân, không thương mại. Đây là việc cấp phép, chứ không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn không được:
Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ trưng bày nào (thương mại hoặc phi thương mại);
Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ sư phần mềm có trên trang web của OneBIM;
Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể bị OneBIM chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu huỷ bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào trong tài liệu của bạn dù dưới dạng điện tử hoặc in.

3. Khước từ

Các tài liệu trên trang web của OneBIM được cung cấp trên cơ sở ‘như hiện nay’. OneBIM không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện thương mại, phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác.
Hơn nữa, OneBIM không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả chắc chắn, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu này hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan đến trang web này.

4. Hạn chế

Trong trường hợp không OneBIM hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không hạn chế, thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web OneBIM, OneBIM hoặc đại diện được ủy quyền của OneBIM đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý, hoặc các giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, các giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của OneBIM có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, đánh máy, hoặc nhiếp ảnh. OneBIM không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. OneBIM có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên OneBIM không thực hiện bất kỳ cam kết nào để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

OneBIM đã không xem xét tất cả các trang web liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý chứng thực bởi OneBIM của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào cũng có nguy cơ của người dùng.

7. Sửa đổi

OneBIM có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được quản lý và giải thích theo luật pháp của Việt Nam và bạn không thể hủy bỏ một cách không thể huỷ ngang theo thẩm quyền duy nhất của tòa án ở Nước hoặc địa điểm đó.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi.

Chính sách của OneBIM là tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành trang web của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân như thế nào. Chúng tôi đã vạch ra chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng, và nếu phù hợp với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để thực hiện các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích phụ trợ khác, trừ khi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Dữ liệu cá nhân cần phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về chính sách và thực tiễn của chúng tôi