Nhập giá trị cho parameter từ file excel

0 699

Việc xử dụng Excel để nhập giá trị Input cho pramater rất tiện lợi và nhanh chóng, dưới đây là hướng dẫn cơ bản. Trong ví dụ này mục tiêu là gán được dữ liệu từ file excel cho Type của Wall, các đối tượng khác cũng tương tự

Cần dùng thêm node Element.Type từ package Archilab.net.

Thảo luận tại diễn đàn

Comments
Loading...